POSTED BY info | 5月, 20, 2020 |
插图来源:Miriam.F.,13岁
插图来源:Miriam F.,13岁

为什么选用MicroGEM提取核酸?

       节约时间–最快5分钟

        操作简便–无需多步清洗移液

        节约成本–只需少量试剂

        安全环保–无毒害试剂和减少塑料耗材

 

TAGS: